У складу са одредбама чл. 10, 11, 12 Закона о удружењима (“Сл. гласник РС”, бр. 51/2009 и 99/2011) на оснивачкој скупштини одржаној 24.05.2017.године у Новој Вароши, усвојен је следећи

СТАТУТ УДРУЖЕЊА „СПОНТАНО ОКУПЉЕНА ВАРОШКА АКАДЕМИЈА“
Област остваривања циљева

Члан 1.

Удружење „Спонтано окупљена варошка академија“ (у даљем тексту Удружење) основано је на неодређено време као добровољно, невладино удружење ради остваривања циљева у области културе, информисања, издаваштва и маркетинга.

Циљеви Удружења

Члан 2.

Циљеви Удружења су постизање вишег степена културе- од локалног нивоа и даље, информисање о културним догађајима, изношење критичких ставова о култури и друштву, умрежавање са другим организацијама сличне делатности, организовање културних догађаја, издавање текстова, публикација, књига- у штампаном и електронском облику, маркетинг.

Назив и седиште Удружења

Члан 3.

Назив Удружења је Спонтано окупљена варошка академија.

Скраћени назив Удружења је СОВА.

Удружење има седиште у Новој Вароши.

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Услови и начин учлањивања и престанка чланства

Члан 4.

О условима и начинима учлањивања и о престанку чланства разматра Скупштина Удружења- о сталним члановима, почасним члановима, дописним члановима, удружењима члановима.

Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут, а на основу препоруке једног од чланова.

Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности, а саму пријаву подноси његов законски заступник.

Члан 5.

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор.

Чланство се стиче потписивањем приступнице.

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.

Чланство у Удружењу може престати због неактивности члана, непоштовања одредаба овог Статута или нарушавања угледа Удружења.

Одлуку о престанку чланства доноси Управни одбор, после размотреног предлога било ког члана Скупштине.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Унутрашња организација Удружења

Члан 6.

Органи удружења су Скупштина и Управни одбор. Функцију заступника Удружења врши Председник Управног одбора, а у његовом Подпредседник Управног одбора.

Члан 7.

Скупштину Удружења чине сви чланови Удружења.

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине се може заказати на образложен предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање трећине чланова скупштине. Иницијатива за сазивање ванредне скупштине се подноси Уравном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања која се предлажу за разматрање.

Седнице скупштине заказује члан Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине, и предлогу дневног реда.

Скупштина има следеће надлежности:

  • доноси план и програм рада;
  • усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
  • усваја друге опште акте Удружења;
  • бира и разрешава чланове Управног одбора;
  • разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;
  • разматра и усваја финансијски план и извештај;
  • одлучује о статусним променама и престанку рада удружења;
  • одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.

Скупштина пуноправно одлучује ако је пристуна најмање једна половина чланова са правом гласа.

Скупштина одлучује већином гласова пристуних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Члан 8.

Извршни орган Удружења је Управни одбор, који се стара о спровођењима циљева Удружења Управни одбор има три члана, које бира и опозива Скупштина.

Мандат чланова Управног одбора траје четири године, и могу се поново бирати на ту функцију.

Управни одбор из реда својих чланова бира Председника и Подпредседника Управног одбора.

Члан 9.

Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Подпредседник је овлашћен да, у одсуству председника управног одбора, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

Члан 10.

Управни одбор има следеће надлежности:

Руководи радом удружења између две седнице Скупштине Удружења и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења

Организује редовно обављање делатности Удружења

Доноси финансијске одлуке

одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање три члана Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање

одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај поступак

одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Удружења.

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

Остваривање јавности рада

Члан 11.

Рад удружења је јаван.

Остваривање јавности се врши преко писаних извештаја о раду Удружења и то најмање једном годишње. Извештаји ће бити објављивани на порталу Удружења.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници скупштине удружења.

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

Члан 12.

Стицање средстава за постизање циљева врши се кроз спонзорство, донације, аплицирање за пројекте, кроз рекламе и издаваштво, као и остале законом дозвољене начине.

Привредна делатност којом се стиче добит

Члан 13.

Удружење прибавља средства обављајући привредну делатност Издавање књига, часописа и друге уздавачке делатности.

Удужење може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након извршеног уписа у Регистар привредних субјеката.

Добит остварена на начин из става 1. овог члана може се користити искључиво за остваривање циљева удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.

Престанак рада удружења

Члан 14.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Поступање са имовином удружења у случају престанка удружења

Члан 15.

У случају престанка рада Удружења материјална добра Удружења (новац, покретности и непокретности) Удружење оставља сиротишту за које се Управни одбор определи.

Изглед и садржина печата

Члан 16.

Печат Удружења садржи званични лого Удружења, назив Удружења- Спонтано окупљена варошка академија, скраћени назив удружења – СОВА, и седиште Удружења.

Члан 17.

Слава Удружења је Свети Ћирило и Методије (Дан словенске писмености), 24. мај.

Члан 18.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Председавајући оснивачке скупштине Удружења

Ђорђе Василић